FASHION CONSULTANT

ที่ปรึกษา วิทยากร ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนผ่านโครงการต่างๆ
ทั้งของภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน