MOCK-UP

Fashion Technique & development trends

MOCK-UP

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เสมือนจริงจากขนาดและการจำลองวิธีการเปิด – ปิด
การใช้งานต่างๆ เช่น การถือหรือสะพาย เป็นต้น

EXPERIENCE

Designer’s work